Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac 

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2023 przez Mateusz Labuda

Z uwagi na brak zgłoszonej oferty aplikacyjnej na w/w stanowisko Dyrektor Szkoły przedłuża konkurs do 22 września 2023 roku do godziny 12.00

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac

Adres szkoły:

ul. Armii Krajowej 50/54 

Sopot 81-843

e-mail: sekretariat@sp1sopot.eu

I . Wymagania niezbędne (związane ze stanowiskiem Specjalisty ds. Kadr i Płac):

– posiadanie obywatelstwa polskiego;

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw

   publicznych;

– posiadania kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym 

   stanowisku

– brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

   lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– wykształcenie co najmniej średnie i 5-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i co 

   najmniej 4- letni staż pracy.

– posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku Specjalisty ds. 

  Kadrowych i Socjalnych

– posiadanie nieposzlakowanej opinii

II . Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

– praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych (minimum roczna praktyka

   w obszarze administracyjno – kadrowym lub płacowym);

– dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, 

   oświatowych i samorządowych oraz Kary Nauczyciela;

– biegła znajomość pakietu MS Office,, programu płacowo – kadrowego VULCAN,PŁATNIK, 

   programu SIO, programu sprawozdawczego GUS;

– samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, 

   komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na 

   stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

III . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– obsługa kadrowa i płacowa szkoły, archiwizacja dokumentacji;

– sporządzanie miesięcznych list płac dla nauczycieli, listy wypłat nagród jubileuszowych 

   oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych; 

– dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę , świadczeń alimentacyjnych i innych 

   zajęć wynagrodzenia i przekazywanie je zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub 

   wyrokami sądowymi;

– prowadzenie wszelkich spraw wynikających ze stosunku pracy i spraw emerytalno-

   rentowych pracowników;

-prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych 

  w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych;

– sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS, SIO;

– wydawanie zaświadczeń, legitymacji służbowych, legitymacji ZUS i innych dokumentów dla 

   pracowników szkoły;

– prowadzenia całości spraw związanych z nagradzaniem, wyróżnianiem, awansowaniem

   i karaniem pracowników oraz spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną 

   pracowników;

– prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły;

– prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących 

  wypadków przy pracy;

– opracowanie planów urlopu pracowników administracji i obsługi;

– prowadzenie rozliczeń czasu pracy pracowników administracji i obsługi oraz sporządzanie 

  harmonogramu dyżurów dla pracowników obsługi;

– organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników obsługi;

– weryfikacja kwalifikacji kandydatów i załatwianie wszelkich spraw związanych

   z zatrudnieniem, zwalnianiem, trwania zatrudnienia;

– ustalenie i obliczanie wszelkich składników wynagrodzenia pracowników oraz zarządzanie 

  danymi dotyczącymi składników płacy pracowników;

– przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę naliczania poborów;

– prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją obowiązku podatkowego 

  pracowników;

– rozliczanie potrąceń dotyczących osobowego funduszu płac oraz potrąceń 

  z wynagrodzenia pracowników;

– prowadzenie spraw związanych z obsługą bezosobowego funduszu płac w zakresie umów

  cywilno-prawnych;

– prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników administracji;

– obsługa merytoryczna ZFŚS;

– uzgadnianie wszelkich dokumentów i sprawozdań wymagających akceptacji głównego 

  księgowego;

– obsługa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników szkoły, ich 

  rodzin oraz pracowników z którymi szkoła zawierała umowy cywilno-prawne;

– korekty dokumentów ubezpieczeniowych oraz dokumentów płacowych wpływających na 

  zmianę wysokości składników płacy;

– obsługa związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz sporządzanie 

  sprawozdania do PFRON-u;

– dokonywanie operacji kasowych na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem 

  merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzonych do wypłaty oraz pobieranie 

  pieniędzy z banku;

– przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków 

  zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy 

  oraz przygotowanie wniosków o powołanie komisji konkursowej i przetargowej;

– przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum;

– przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp 

  i p/poż.;

– udział w szkoleniach bhp i p/poż.;

– wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych;

– wykonywanie poleceń i zadań zleconych przez Dyrektora szkoły- bezpośredniego 

  przełożonego;

– sporządzanie wymaganych przez Referat Oświaty analiz;

– sporządzanie wniosków do PUP o roboty publiczne, prace interwencyjne, staże; refundacja 

  dotycząca robót publicznych, prac interwencyjnych; organizacja szkoleń BHP, badań 

  lekarskich pracowników;

— prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

– pomoc głównemu księgowemu w systematycznej i rytmicznej realizacji budżetu oraz 

  sprawozdawczości;

– prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej doskonalenia zawodowego;

– przeprowadzanie kontroli wewnętrznej na zlecenie Dyrektora Szkoły i inne prace zlecone 

  przez bezpośredniego zwierzchnika i głównego księgowego.

IV . Wymagane dokumenty:

  1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

– list motywacyjny;

– curriculum vitae;

– kserokopie świadectw, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;

– kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);

– kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;

– kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności 

  (oryginały do wglądu);

– kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

– oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko 

   mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych 

   oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne 

   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

– informacja o ostatnio dokonanej ocenie pracy lub opinia o pracy osoby ubiegającej się 

   o stanowisko;

 – oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

  • W razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskanie nagrody, wyróżnienia itp.

V . Okres na jaki planowane jest zatrudnienie:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1

w Sopocie w terminie do dnia 25.08.2023r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac w Szkole Podstawowej nr 1            w Sopocie”.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw z 2018 r.,poz.1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

Sopot dnia 08.08.2023r.

Dyrektor Szkoły 

mgr Sylwia Majewska