Ogłoszenie o naborze – Nauczyciel wspomagający

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2020 przez Administrator

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 im. Armii krajowej w Sopocie

ogłasza  nabór na stanowisko

NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

 1. Warunki zatrudnienia:
 1. forma zatrudnienia – umowa o pracę
 2. wymiar zatrudnienia – 1 etat
 3. zatrudnienie od dnia 01.09.2020r.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem
 1. niezbędne:
 • wyższe wykształcenie – oligofrenopedagogika
 • przygotowanie pedagogiczne
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • niekaralność 
 • nieposzlakowana opinia

b) dodatkowe:  

 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi;
 •   samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, umiejętność pracy w zespole,  wysoka kultura osobista.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko 

Nauczyciela Wspomagającego

 • oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sopocie, ul. Armii Krajowej 50/54, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:


Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Sopocie, ul. Armii Krajowej 50/54, jako pracodawca, za którego czynności
z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły Podstawowej, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Sabina  Baczyńska Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. T. Kościuszki 222-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”, e- mail: rodo@ckusopot.pl

dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego;

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;

dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 

nie dłuższy niż do 01.08.2020r.

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę Podstawową. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole Podstawowej.

                                                            ………………………………………
                                                                 / podpis kandydata do pracy/

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

     Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie  do dnia 13 lipca 2020 r.
     do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy

 Nabór na stanowisko Nauczyciela Wspomagającego” w dyżurce Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sopocie, ul. Armii Krajowej 50/54 1, 81-843 Sopot lub przesłać pocztą na ten sam adres 

z wymienionym dopiskiem. 

Zachęcamy do składania ofert droga mailową: sekretariat@sp1sopot.eu

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sopotu (www.bip.sopot.pl).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w  Sopocie

mgr Sylwia Majewska