Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds.płac

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SATNOWISKO URZĘDNICZE 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 im. Armii krajowej w Sopocie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

SPECJALISTA DS. PŁAC 

1. Warunki zatrudnienia: 

a) forma zatrudnienia – umowa o pracę 

b) wymiar zatrudnienia – 0,75 etat 

c) zatrudnienie od dnia 01.08.2020r. 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem 

a) niezbędne: 

 obywatelstwo polskie lub osoba niebędąca obywatelem Polski, której przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 

 posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku specjalisty ds. płac: 

-studia wyższe preferowane kierunki: rachunkowość i finanse administracja, ekonomia; 

-ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły o profilu administracyjnym lub ekonomicznym; 

 posiadanie znajomości zagadnień w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, ustawy Kodeks Pracy, 

ustawy Karta Nauczyciela, znajomość prawa samorządowego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, znajomość zagadnień związanych 

z rozliczaniem potrąceń na podatek dochodowy oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych; 

 umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (pakiet Microsoft, Progman Kadry, SIO); 

 posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. płac; 

 brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych 

oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów 

lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne; 

 nieposzlakowana opinia. 

b) dodatkowe: 

 doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych; 

 samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także 

w zespole, wysoka kultura osobista. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 prawidłowe i terminowe sporządzanie listy płac pracowników szkoły zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

 prowadzenie kartotek pracowników szkoły; 

 terminowa realizacja postanowień prezesa ZUS w zakresu rozliczeń z Zakładem; 

 terminowe rozliczanie z Urzędem Skarbowym (sporządzanie dowodów PIT-4, PIT-11, PIT-8A, PIT-8B, PIT-40; 

 prowadzenie kasy szkoły; 

 uzupełnianie danych na platformie SIO w zakresie związanym z wynagrodzeniami. 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 CV, list motywacyjny; 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 

 kopie świadectw pracy; 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji; 

 podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych; 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty ds. płac; 

 oświadczenie do rekrutacji bieżącej: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sopocie, ul. Armii Krajowej 50/54, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych: 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sopocie, ul. Armii Krajowej 50/54, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły Podstawowej, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Sabina Baczyńska Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. T. Kościuszki 222-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”, e- mail: rodo@ckusopot.pl 

dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego; 

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii; 

dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 

nie dłuższy niż do 01.08.2020r. 

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę Podstawową. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji; 

podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole Podstawowej. 

……………………………………… / podpis kandydata do pracy/ 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy 

Specjalista ds. płac w dyżurce Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sopocie, ul. Armii Krajowej 50/54 1, 81-843 Sopot lub przesłać pocztą na ten sam adres z wymienionym dopiskiem. 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sopotu (www.bip.sopot.pl). 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Sopocie 

mgr Sylwia Majewska