Rejestry, Ewidencje, Składnica akt

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2019 przez Administrator

Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sopocie istnieje składnica akt w której przechowuje się akta spraw zakończonych, niepotrzebnych do pracy bieżącej.
Dokumenty przechowuje się nie krócej niż wymagają tego przepisy prawne ( Dz. U. nr 112 z 1999 roku ). 

Przechowywane akta i prowadzone rejestry.

– Materiały związane z wydawaniem przepisów natury ogólnej ( instrukcje, statuty, regulaminy, zarządzenia ).
– Sprawozdania okresowe i sprawozdania kontrolujących.
– Akta osobowe wszystkich pracowników.
– Listy obecności pracowników.
– Rejestr zwolnień lekarskich.
– Karty urlopowe.
– Karty ewidencji czasu pracy.
– Arkusze ocen.
– Księgi ewidencji uczniów.
– Protokólarz posiedzeń Rady Pedagogicznej.
– Kroniki szkolne.
– Rejestr wydawanych świadectw , legitymacji szkolnych i legitymacji służbowych.
– Ewidencja wydanych kart rowerowych i motorowych.
– Projekty organizacji szkoły.
– Dzienniki prowadzonej korespondencji -wpływającej i wychodzącej.
– Rejestr umów.
– Dokumentacja zamówień publicznych.
– Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły.
– Rejestr druków ścisłego zarachowania.
– Dowody kasowe.
– Księgi inwentarzowe.
– Dokumenty z inwentaryzacji szkoły.
– Dowody księgowe.
– Księgi rachunkowe.
– Plany kont.
– Bilanse i inne sprawozdania finansowe jednostki.
– Listy płac i karty wynagrodzeń pracowników szkoły.
– Dokumentacja związana z pracami budowlanymi przeprowadzonymi na terenie szkoły.