RODO – KLAUZULA

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2023 przez Mateusz Labuda

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. tzw. Rozporządzenia RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sopocie.

Dane kontaktoweAdresAdres emailTelefon
SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowejul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopotsekretariat@sp1sopot.eu58 551 38 24
Inspektor Ochrony DanychSabina Baczyńska ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot – pokój nr 9rodo@ckusopot.pl58 551 00 11 wew. 46

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, zgodnie z przepisami:

 • Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000)
 • Art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 i 1000)
 • Art. 6 ust. 1 lit. c oraz e Rozporządzenia RODO

3. Monitoring złożony jest z 16 całodobowych kamer przemysłowych (obejmujących wizję, bez głosu),

o podanym poniżej zasięgu:

 1. miejsca zewnętrzne:
 • parking szkolny od strony przedszkola (kierunek południowy zachód; szt. 3)
 • kamery z kierunku północnej (od ul. Bocznej) obejmujące m.in. bramę wejściową, schody wejściowe (sztuk 2)
 • kamery na Park leśny (sztuk 1 )
 • widok na Kuchnie (sztuk 1)
 • boisko -część zachodnia (sztuk 1)
 1. miejsca wewnątrz budynku (okolice portierni i I piętro):
 • widok na hol wejściowy przy wejściu głównym, 2 x korytarz główny cały, korytarz wejście sektor A, B, C, szatnia, kuchnia (sztuk 8)

4. Dane osobowe przechowywane są przez 7 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.

5. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Informacje z monitoringu mogą być wykorzystane jedynie w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (w uzasadnionych przypadkach), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Zapisy z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.